Postępowanie w razie wypadku

Nikomu nie życzymy, aby w jakikolwiek sposób musiał korzystać z podanych numerów telefonicznych. Jakkolwiek jeśli wybieracie się w podróż po Europie warto wiedzieć, gdzie dzwonić w razie nieprzewidywalnych kłopotów.

Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

Postępowanie w razie wypadku na terenie Polski:

Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

W razie nieszczęśliwego wypadku powstałego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej należy dokonać zgłoszenia szkody w Gothaer TU S.A.  telefonicznie pod nr +48 22 469 69 69 lub mailem na adres: kontakt@gothaer.pl

Poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej:

 

Poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej:

Jeżeli w trakcie podróży zagranicznej osoba ubezpieczona ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagle zachoruje powinna:

  • W celu uzyskania gwarancji pokrycia kosztów należnych placówce medycznej z tytułu udzielonej pomocy lekarskiej, leczenia szpitalnego, innych objętych ubezpieczeniem kosztów niezwłocznie skontaktować się z przedstawicielem Gothaer TU S.A. pod numerem tel. +48 22 749 97 77 (czynne 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu)
  • w razie zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków dokonać zgłoszenia szkody w Gothaer TU S.A. telefonicznie pod nr +48 22 469 69 69 lub mailem na adres: kontakt@gothaer.pl W przypadku zdarzenia objętego ochroną w ramach ubezpieczenia zwrotu kosztów poszukiwań i ratownictwa zgłosić niezwłocznie telefonicznie lub faksem  fakt powstania zdarzenia do Gothaer TU S.A. pod nr telefonu +48 22 469 69 69 bądź do Centrum Alarmowego pod numerem tel. +48 22 749 97 77 lub w ciągu 7 dni od powrotu do kraju zgłosić do Gothaer TU S.A. roszczenie o zwrot kosztów;

W przypadku zdarzenia objętego ochroną assistance, ubezpieczony obowiązany jest zgłosić niezwłocznie fakt powstania zdarzenia do Centrum Alarmowego Gothaer TU S.A. pod numerem tel. +48 22 749 97 77.

Postępowanie w razie wypadku (dla kart zakupionych do 31 sierpnia 2012 roku włącznie) - COMPENSA

Postępowanie w razie wypadku na terenie Polski:
Compensa Kontakt
z telefonów stacjonarnych: 0 801 120 000
z telefonów komórkowych: 0 22 501 61 00
faks: 0 22 501 63 09

Postępowanie w razie wypadku poza granicami Polski:
tel. +48 22 570 47 09
fax +48 22 874 46 12
czynne 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu

1. Umożliwić COMPENSIE lub przedstawicielowi COMPENSY dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania wypadku, zasadności i wysokości roszczeń oraz udzielić w tym celu pomocy i wyjaśnień;

2. Stosować się do zaleceń COMPENSY oraz przedstawiciela COMPENSY udzielając mu informacji i niezbędnych pełnomocnictw;
3. W przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia assistance:

a) niezwłocznie powiadomić przedstawiciela COMPENSY o zdarzeniu,

b) podać informacje potrzebne do udzielenia pomocy, a w szczególności: imię i nazwisko, numer karty, opis zdarzenia i rodzaj koniecznej pomocy, a także dane dotyczące miejsca pobytu umożliwiające przedstawicielowi COMPENSY skontaktowanie się z Ubezpieczonym,

c) na żądanie przedstawiciela COMPENSY przedłożyć dokumenty potwierdzające wypadek oraz fakt poniesienia z tego tytułu wydatków w postaci oryginałów rachunków,

d) starać się o złagodzenie skutków wypadku poddając się niezwłocznie opiece lekarskiej oraz postępować zgodnie z zaleceniami lekarza,

e) uzyskać dokumentację lekarską oraz inne dokumenty związane z wypadkiem,

f) zwolnić lekarzy, u których się leczył, placówki służby zdrowia oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych z obowiązku zachowania tajemnicy oraz wyrazić zgodę na udostępnienie COMPENSIE, bądź przedstawicielowi COMPENSY dokumentacji z przebiegu leczenia,

g) na zlecenie COMPENSY lub przedstawiciela COMPENSY poddać się badaniu przez lekarza wskazanego przez COMPENSĘ lub obserwacji klinicznej, mającej na celu ustalenie stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu;

4. W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym:

a) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty wystąpienia wobec Ubezpieczonego z roszczeniem zawiadomić przedstawiciela COMPENSY o szkodzie,

b) przekazać przedstawicielowi COMPENSY wszelkie wezwania, pozwy i wszelkie inne dokumenty sądowe doręczone Ubezpieczonemu,

c) jeżeli przeciwko Ubezpieczonemu lub osobie, za którą ponosi on odpowiedzialność, wszczęte zostało postępowanie sądowe, Ubezpieczony jest zobowiązany do udzielenia osobie wyznaczonej przez COMPENSĘ lub przedstawiciela COMPENSY pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy i reprezentowania Ubezpieczonego przed sądem.

COMPENSA nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie koszty poniesione przez Ubezpieczonego (Posiadacza Legitymacji) bez zgody przedstawiciela COMPENSY, chyba, że skontaktowanie się z przedstawicielem COMPENSY było niemożliwe z przyczyn niezależnych od Ubezpieczonego (Posiadacza Legitymacji).

© ISIC Polska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie recode.pl